ಒಂದು TMC ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ!

ಒಂದು TMC ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *